Malé mesto, veľká výzva

Mayer je projekt novej, polyfunkčnej štvrte, ktorú chceme citlivo začleniť do mesta a okolitej krajiny - fyzicky, sociálne aj environmentálne. Pri jej plánovaní zvažujeme budúce dopady klimatickej krízy, počítame s využitím nových technológií a prístupov k hospodárnemu narábaniu so zdrojmi v území. Naším cieľom je vytvoriť v Malackách zdravú, živú a atraktívnu štvrť, ktorá priláka pestrú paletu ľudí, ktorí vidia zmysel v zdravom a udržateľnom spôsobe života.

Štvrť je navrhnutá ako miesto pre aktívny komunitný život. Neprináša len bývanie, ale aj pracovné príležitosti, sluťby a kvalitné verejné priestory. Dopĺňa jestvujúce funkcie mesta , je otvorená novým obyvateľom a návštevníkom. Aj napriek svojej polohe na okraji Malaciek pôsobí v prospech svojho zapojenia do mesta. Novú štvrť Mayer vidíme ako miesto so silnou identitou, ukotvenou v inovatívnosti, ekologických prístupoch, ale aj v miestnej histórií.  

Zodpovedne k budúcnosti

Ako dnes pristúpiť k plánovaniu úplne novej mestskej štvrte, ktorá tu ostane ešte dlho po nás? Namiesto rutinných postupov a konvenčných riešení sme sa vybrali cestou hľadania, skúmania a inovácie. Na úvod sme zostavili tím expertov zo širokého spektra odborností - od klimatológie, cez sociológiu, cirkulárnu ekonomiku, až po komunitné plánovanie.

Spoločne s nimi sme identifikovali najväčšie výzvy, ktorým bude nová štvrť čeliť a zadefinovali hlavné hodnoty, na ktorých chceme jej plánovanie postaviť. Zo série workshopov a plánovacích stretnutí vznikol  podrobný manifest, popisujúci hlavné princípy, ktoré budeme pri rozvoji územia uplatňovať. Viac o koncepte novej štvrte a výsledkoch práce expertného tímu nájdete v brožúre.

Mám záujem

Prechádzka po okolí

Na východnom okraji Malaciek je viacero zákutí, ktoré bezpochyby patria k najkrajším miestam bratislavského kraja. Pálffyovský kaštieľ a park, malebné rybníky na Maline, borovicové lesy, mokrade, aj stepné lúky. Na nasledujúcich fotografiách nájdete zopár z nich. Ak sa k nim vyberiete osobne, či už na bicykli, alebo pešo, majte rešpekt voči prírode.

Pohľad do minulosti

Rakáreň, alebo Rakárňa, to je historický názov lokality na východ od mesta, v ktorej leží séria malebných rybníkov, napájaných vodou z potoka Malina. Rybníky boli súčasťou pálffyovského Plaveckého panstva, a viedla popri nich cesta zo zámku v Malackách až na zámoček Vývrat pod Vysokou.

Pôvodne sa na Rakárni nachádzali aj dve píly, poháňané vodou z Maliny, ktoré neskôr premenili na hájovne. Tie boli v lokalite štyri, okrem toho tu bola aj jedna z malackých tehelní a od 19-teho storočia aj rakárenský panský majer. Po vybudovaní novej píly pri malackej stanici viedla týmto územím až na úbočia Malých Karpát úzkorozchodná lesná železnica na zvážanie dreva.

Fotografia zachytávajúca kaštieľ na začiatku 20.storočia
Kedysi viedla územím úzkorozchodná lesná železnica.
Rybník na Rakárni na starej fotografii.
Ludwigovský dom a sýpka
Malacký zámok, ako ho videl Martin Benka, rodák z blízkeho Kostolišťa, v roku 1916.
Sýpka v roku 1947
Mapa Malaciek a okolia z roku 1927 s vynačenou polohou Mayera.

Malacky majú dlhú a bohatú bylinkársku tradíciu. Liečivé rastliny z Borskej nížiny a výťažky z nich boli už v 19. storočí vďaka malackým lekárnikom ako Josef Mayer, alebo Jan Friedrich známe aj vo Viedni. Aj cez túto tradíciu prírode blízkeho hospodárenia chceme vytvárať identitu novej ekoštvrte a zvyšovať citlivosť jej obyvateľov voči životnému prostrediu. Viac zaujímavých príbehov z histórie mesta nájdete na stránke Malacké pohľady

Prvé kroky

Aj na urbánne prostredie sa môžeme pozerať ako na jedinečný biotop, ktorý dokáže významne prispieť k druhovej rozmanitosti. Spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením - BROZ sme preto vytvorili katalóg opatrení na podporu biodiverzity v území, ktoré budeme postupne s projektom Mayer realizovať.

Popri výsadbách stromov, s ktorými sme už začali, plánujeme na častiach územia obnoviť kvetnaté lúky. Lúčne ekosystémy sú totiž nielen krásne, ale majú aj najvyššiu diverzitu rastlinných a živočíšnych druhov a navyše dokážu viazať veľké množstvo uhlíka, čím významne prispievajú k zmierneniu klimatickej krízy.

Čo bude ďalej?

Ak chcete sledovať ďaľší rozvoj štvrte Mayer, môžete sa zaregistrovať.


Boris Hrbáň
partner
info@imaginehome.eu
+421 903 265 454

Mám záujem